Miljö och hållbarhet i fokus

June 4, 2024
Miljömedvetenhet är viktigt, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn där branschen har en betydande påverkan på miljön. På T3 tar vi ansvar för vår miljöpåverkan och arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck i våra projekt. Ett exempel är Stockfallets skola och idrottshall i Karlstad, där vi lyckades spara över 300 ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 300 bilresor tur och retur från Karlstad till Rom.

Vi bygger framtiden med miljö och hållbarhet i fokus

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 20-30 procent av den totala miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikatorer, och genom import av byggprodukter bidrar den även till utsläpp i andra länder. På T3 jobbar vi aktivt för att minska vårt klimatavtryck och främja hållbart byggande i våra projekt.

Stockfallet skola, där idrottshallen består av återbrukat tegel.

Stockfalletsskola och idrottshall: Hållbart projekt med stora CO₂-besparingar

- Ett exempel på vårt engagemang är Stockfallets skola och idrottshall, som vi byggde tillsammans med Karlstadskommun och som stod klart 2023, säger Jakob Haggärde, delägare, T3 Hus 2 AB.

Byggnaderna har med höga miljömål, bland annat energianvändning som är 70% av BBR. Som ett komplement användes en metod föratt mäta effekten av CO₂-besparing per investerad krona. Genom att samla idéer från alla partners i projektet och beräkna sparad CO₂ per åtgärd valdes de mest effektiva insatserna ut, vilket resulterade i betydande minskningar av CO₂ -utsläpp.

- I arbetet med Stockfallets skola och idrottshall identifierade vi 40 möjliga åtgärder utifrån denna metod, säger Jakob. Av dessa genomfördes 16 insatser, vilket ledde till en besparing på över 300 ton CO₂. Det är ungefär lika mycket som den totala klimatpåverkan på all betong som användes i projektet. Man kan alltså säga att vi ”klimatkompenserat”för hela betongkonstruktionen.

I bygget användes bland annat grön betong och limträkonstruktioner, vilket var de åtgärder som ledde till den allra största minskningen av CO₂-utsläppen i projektet. Grön betong är miljövänligare och tillverkas med mindrecement och återvunnet material, medan limträkonstruktioner som användes i delar av stommen och i två trapphus, ersätter mer resurskrävande material som betong eller stål.

I två trapphus och delar av stommen byttesbetong ut mot stilrena och miljövänliga material i limträ. Detta materialvalbidrar även till att skapa en trevlig arbetsmiljö.

Utmaningar

Utmaningarna i projektet handlade främst om ekonomi när det gällde att implementera åtgärder för att minska klimatavtrycket. Kostnaden per kg CO2 blev i några fall för hög, vilket krävde effektiviseringar och innovativa lösningar. Ett exempel var att biobränsletillverkat tegel i kombination med återbrukat tegel.

- Tillsammans med Karlstads kommun, som visade ett starkt miljöengagemang i projektet, lyckades vi genom kreativa åtgärder minska klimatavtrycket, trots några utmaningar, säger Jakob.

 

Värderingar och kundvärde

Den ökande miljömedvetenheten bland beställare driver idag efterfrågan på miljöinitiativ. Stockfallets skola och idrottshall iKarlstad exemplifierar T3:s engagemang för att bygga hållbart och minska klimatavtryck.

- I projektet har vårt hållbarhetsarbete inte bara uppfyllt de upphandlingskrav som ställdes och våra egna värderingar att vara ”snälla mot allt levande”, utan har även resulterat i ett betydande kundvärde, säger Jakob. Utöver kvantitativa resultat har det bidragit till att skapa en bra arbetsmiljö med stilrena och miljövänliga material. Vi hoppas också att vårt arbete i projektet har bidragit till att driva branschensutveckling framåt när det gäller att minska klimatavtryck. Vi har lärt oss mycket som vi tar vidare till kommande projekt, avslutar han.

Jakob Haggärde

- I detta projekt ville vi på Karlstads kommun ha mer klimatfokus. Vi hade tankar om klimatfokus med i vårt förfrågningsunderlag som vi sedan tillsammans med entreprenörerna utvecklade.Genom att engagera projektgruppen direkt efter upphandling var det möjligt att svänga om från mer standardiserade sätt att bygga till att välja material med lägre klimatbelastning. Med stort engagemang från entreprenörer, konsulter och beställare var detta möjligt säger Camilla Jansson, Projektledare på KarlstadKommun.

Camilla Jansson

Våra bästa tips för att minska klimatavtryck i byggprojekt

  1. Tidig involvering: Se till att vara med tidigt i projektet för att undvika att bli begränsade av till exempel bygglov eller snäva tidsramar för leveranser. Detta ger möjlighet att undersöka och implementera åtgärder för minskat klimatavtryck.
  2. Störst nytta tidigt: Fokusera på att implementera åtgärder för minskat klimatavtryck tidigt i projektet, särskilt när det gäller val av struktur och utformning.
  3. Pröva nya material och tekniska lösningar: Var modig att utforska och testa nya material och tekniska lösningar för att minska klimatavtrycket.
  4. Certifiering och LCA: Sträva efter att arbeta efter certifieringar som Miljöbyggnad och integrera Livscykelanalys (LCA) för att säkerställa att byggnader inte bara uppfyller miljökrav utan också minimerar sitt totala klimatavtryck.
  5. Alternativkalkyler: Använd alternativkalkyler för att jämföra kostnader och klimatpåverkan av olika åtgärder. Var öppen och kreativ i processen för att identifiera de mest effektiva åtgärderna.
  6. Mät effekten av CO₂-besparing: Använd en metod för att mäta effekten av CO₂-besparing per investerad krona och samla idéer i projektet för att beräkna sparad CO₂ per åtgärd. Detta hjälper till att välja ut de mest effektiva insatserna för att minska klimatavtrycket.

Jakob Haggärde
076-1196946
jakob.haggarde@t3group.se